top of page

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke:

Music All Around

Burgemeester Wijnenstraat 71

5721AH, Asten

06-38292698

info@musicallaround.nl

 

Music All Around  hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze leden en aan de bezoekers van www.musicallaround.nl. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Sommige gegevens zeggen iets over je als individu, bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) dergelijke gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we van “persoonsgegevens”. Bijvoorbeeld je woonadres of mailadres.

Waneer organisaties die persoonsgegevens in bezit hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden beschouwd als persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bij wet geregeld hoe organisaties met persoonsgegevens dienen om te gaan. Deze wet is vanaf 28 mei 2018 van kracht.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst’. In ons geval een abonnement voor onze lessen. Wij vallen in de categorie kunst- en cultuur.

Music All Around verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Van wie verwerkt Music All Around persoonsgegevens?

  • Van onze leerlingen

  • Van de ouders / verzorgers van onze leerlingen 

  • Van onze docenten

 

Met welk doel verwerkt Music All Around welke persoonsgegevens?

Leerlingen en ouders:

Als je leerling wordt van onze musicalschool hebben we de persoonsgegevens nodig om te weten om welke leerling het gaat, in welke groep je moet worden ingedeeld, naar wie we de factuur moeten sturen voor het ontvangen van het lesgeld en hoe we de leerling en de betreffende kunnen bereiken. Dit alles in het kader van onze bedrijfsvoering.

Ben je eenmaal leerling dan gebruiken we de persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van alles wat met de lessen te maken: lesuitval, extra lessen, inhaallessen, wisseling van docenten etc.

 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Zo informeren wij je over de mogelijkheid van door ons georganiseerde Bootcamps, evenementen en audities waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

 

Docenten:

Van de docenten ontvangen en bewaren we de CV’s, VOG’s en ZZP-overeenkomsten met persoonsgegevens gedurende de tijd dat ze voor ons werken. Het is aan de docent om bij het stoppen met de werkzaamheden aan te geven of hij/zij wil dat we de gegevens in portefeuille houden dan wel vernietigen.

 

Verwerkt Music All Around ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn volgens de wet gevoelige gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

 

In principe verwerkt Music All Around geen bijzondere persoonsgegevens, behalve dan dat het gegevens kunnen zijn van personen jonger dan 16 jaar.

Alleen in het geval de ouders aangeven dat met bepaalde gezondheidsklachten gedurende de lessen rekening gehouden moet worden door de docent maken wij daarvan een aantekening.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@musicallaround.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Hoe gaat Music All Around met je persoonsgegevens om?

Gezien de strekking van de wet willen we vanaf 28 mei het aantal gegevens dat we van nieuwe leerlingen vragen sterk beperken tot die zaken welke we minimaal nodig hebben om onze school verantwoord te kunnen leiden. Denk daarbij aan:

- naam en voornaam leerling (om wie gaat het)

- leeftijd leerling (voor indeling in de juiste groep)

- naam ouder/verzorger

- telefoonnummer ouder (bereikbaarheid voor spoedzaken m.b.t. de lessen, evt. calamiteiten

tijdens de lessen, maken van afspraken)

- mailadres ouder (regulier regelen van zaken, afspraken en betaling)

 

Verder registreren we het versturen van aanbiedingen en de ontvangst van lesgelden of deelbetalingen en de presentie op de lessen. Tevens noteren we de datum, onderwerp en conclusie van een evt. telefonisch contact met ouders, zodat bij een volgend contact daar rekening mee kan worden gehouden.

Andere gegevens zoals een tweede ouder met telefoonnummer en mailadres kan door ouders worden opgegeven, maar is niet verplicht. Dit noemen we een OPT-IN mogelijkheid. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van een foto van de leerling. Dit is geheel vrijwillig en optioneel.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wij nemen al onze besluiten m.b.t. persoonsgegevens weloverwogen en altijd in overleg met ons personeel en de directie.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Op geen enkele wijze en met geen enkele andere organisatie vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

Gedurende de periode dat de leerling lessen volgt tot 1 jaar na afloop van het lopende seizoen worden de persoonsgegevens bewaard. Daarna worden deze gegevens uit ons leerling-systeem verwijderd.

 

De betrokkene is verplicht om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken omdat wij deze gegevens gebruiken voor het versturen van een factuur, dan wel een aanmaning voor het betalen van het lesgeld. Ook zullen wij, in geval van onbetaalde abonnementsgelden, na een aanmaning en 14-dagen brief de persoonsgegevens doorgeven aan het incassobureau. 

 

Mocht de betrokkene niet de persoonsgegevens willen verstrekken, dan kan de betrokkenen geen lessen bij ons volgen.

 

Welke regels worden bij de verwerking van persoonsgegevens gehanteerd?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Music All Around gehouden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De betrokkene van de persoonsgegevens heeft bij ons altijd het recht op inzage van de gegevens, het corrigeren van de gegevens. Als de gegevens verwijderd moeten worden kan dat alleen als het lidmaatschap ook opgezegd wordt. Dit houdt overigens niet in, dat de betalingsverplichting hierdoor komt te vervallen.Op verzoek (schriftelijk of per email) verwijderen wij de persoonsgegevens, met onmiddellijke ingang.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@musicallaround.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Music All Around zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Mocht de betrokkene een klacht willen indienen bij een relevante privacytoezichthouder, dan heeft de betrokkene dit recht altijd.

 

Website bezoek

Music All Around gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

De gegevens die wij verzamelen bij het bezoeken van onze website, de IP adressen worden niet opgeslagen. Wel gebruiken wij de geanonimiseerde gegevens voor het meten van ons website bezoek en het beter inrichten van onze website. Een enkele keer gebruiken wij hyperlinks naar websites van derden. We kunnen niet garanderen dat de eigenaren van deze betreffende website de privacy van hun bezoekers goed hebben geregeld.

 

Beveiliging

Music All Around neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@musicallaround.nl.

 

Wijziging privacyverklaring

Music All Around behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen op ieder moment. Om zeker te zijn waar je mee akkoord gaat, raden wij dan ook aan om deze verklaring altijd te lezen bij het gebruik van onze website.

Privacyverklaring

bottom of page