top of page

1 juni 2021

 

Deze algemene voorwaarden van Music All Around hebben, tenzij anders aangegeven, betrekking op alle diensten die wij aanbieden aan particulieren.

 

1. Inschrijving

1.1. Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

1.2. De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.

 

1.3. Indien de deelnemer minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.

 

1.4. Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, ook wanneer u in termijnen betaald.

 

1.5. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.

 

1.6. Wij sturen je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding als leerling/deelnemer een schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan.

 

1.7. De aanmelding van de deelnemer voor de Summer Bootcamps (Musical en/of Film) en/of Musical Battle is pas definitief nadat het verschuldigde deelnamebedrag op de rekening van Music All Around is ontvangen.

 

1.8. Bij aanmelding voor de groepslessen ontvang je een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het ledengedeelte van onze website. Je moet deze inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheimhouden. Je mag jouw inlognaam en wachtwoord niet verspreiden of met anderen delen.

 

2. Annulering 

2.1.1 Het lidmaatschap duurt voort tot je opzegt, m.u.v. de jaarcursussen (zie punt 2.2.5).

2.1.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand, m.u.v. de jaarcursussen (zie punt 2.2.5)

 

2.2.1 Maandabonnement

Annuleren van een maandabonnent kan, sinds de wet van Dam, maandelijks. Wanneer u opzegt, wordt het abonnement niet verlengd en stopt het abonnement één volle maand later.

2.2.2 (Half)jaarabonnement

Een (half)jaarabonnement is tussentijds te annuleren. Bij tussentijdse opzegging van een (half)jaarabonnement vervalt de vooruitbetaal-korting en ontvangt u het resterende bedrag terug.

 

2.2.3 Privélessen (factuur)

Voor het opzeggen van de privélessen op factuurbasis geldt een opzegtermijn van slechts de reeds afgesproken lessen. Er kan dus nooit restitutie van lesgeld plaatsvinden.

2.2.4. Privélessen (strippenkaart)

Voor het opzeggen van de privélessen op basis van de strippenkaarten geldt geen opzegtermijn. De cursist kan zich afmelden door geen gebruik meer te maken van zijn/haar strippenkaart.

2.2.5 Jaarcursussen

Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledig bedrag van de cursus. Zulks is ook het geval wanneer nog niet alle betalingstermijnen zijn voldaan.

2.2.6 Productie

Indien een leerling aan een productie deelneemt geldt er vanaf twee maanden vóór de eerste voorstelling een opzegtermijn tot en met de laatste voorstelling.

2.2.7 Summer Bootcamp Musical

Deelname aan één of meerdere van de Summer Bootcamp Musical kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende Bootcamp kosteloos geannuleerd worden (zie 3.6.1)

2.2.8 Summer Bootcamp Film

Deelname aan de Summer Bootcamp Film kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de repetitieperiode kosteloos geannuleerd worden. (zie 3.6.2)

2.2.9 Musical Battle

Deelname aan de Musical Battle kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden (zie 3.6.3)

 

2.3 Opzegging

Annuleren van uw abonnement/deelname kan zowel schriftelijk als digitaal. Mocht u digitaal willen annuleren, gebruikt u dan het e-mailadres info@musicallaround.nl. Uw annulering geldt pas wanneer deze schriftelijk of digitaal is bevestigd door Music All Around.

 

2.4 Bevestiging

Na opzegging van het abonnement sturen wij je hiervan een bevestiging. Als je deze bevestiging niet binnen 2 weken ontvangt, moet je contact met ons opnemen.

 

3 Restitutie

3.1 Voor reguliere groepslessen en jaarcursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan 30% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen)

 

3.2 Verhindering van de deelnemer geeft géén recht op restitutie.

 

3.3 Voor de privélessen geldt dat wanneer een deelnemer een les uiterlijk 24 uur van te voren annuleert bij de docent, deze les kan worden verzet of worden doorgeschoven naar de volgende maand. Echter, lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, vervallen.

3.4 Voor de groepslessen wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van zijn of haar les zich telefonisch, per mail of via WhatsApp af te melden.

3.5 Privélessen ingepland met een strippenkaart kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de ingeplande les afgezegd worden. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden alsnog op de strippenkaart afgetekend. 

3.6.1 Summer Bootcamp Musical

Deelname aan één of meerdere van de Summer Bootcamp Musical kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende Bootcamp kosteloos geannuleerd worden.

Wordt de deelname korter dan 2 weken voor aanvang geannuleerd, dan heeft u recht op 50% restitutie van de deelnamekosten.

3.6.2 Summer Bootcamp Film

Deelname aan de Summer Bootcamp Film kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de repetitieperiode kosteloos geannuleerd worden.

Wordt de deelname korter dan 2 weken voor aanvang van de repetitieperiode geannuleerd, dan heeft u recht op 75% restitutie van de deelnamekosten.

Wordt de deelname na de repetitieperiode, tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de draaiperiode opgezegd, dan heeft u recht op 25% restitutie van de deelnamekosten.

Wordt de deelname korter dan twee weken voor aanvang van de draaiperiode opgezegd, dan is er geen restitutie mogelijk.

3.6.3 Musical Battle

Deelname aan de Musical Battle kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende Bootcamp kosteloos geannuleerd worden.

Wordt de deelname korter dan 2 weken voor aanvang geannuleerd, dan heeft u recht op 50% restitutie van de deelnamekosten.

 

4. Betalingen

4.1.1 Betaaltermijnen

Er zijn bij alle lessen (met uitzondering van de Summer Bootcamps) drie betalingsmogelijkheden: 

    1. U kunt het gehele bedrag in één keer betalen (jaarlijks). U ontvangt dan 10% op het totale lesbedrag.

    2. U kunt het bedrag in twee termijnen betalen (halfjaarlijks). U ontvangt dan 5% op het totale lesbedrag.

    3. U kunt per maand betalen.

 

4.1.2 Groepslessen

De groepslessen zijn gebonden aan de schoolvakanties en daardoor worden er zo’n 40 lessen per jaar gegeven. Er zijn 10 betalingsmaanden per jaar. Over de maanden juli en augustus is er geen lesgeld verschuldigd.

 

4.1.3 Privélessen (factuur)

De privélessen worden met de betreffende docent op afspraak ingepland. Voor het einde van de maand worden de afspraken gemaakt voor de nieuwe maand.

 

4.1.4 Privélessen vooruitbetalen (factuur)

Ook voor de privélessen kunt u gebruik maken van de vooruitbetaal-korting. Er wordt dan een gemiddeld aantal lessen afgesproken. Hierop wordt het bedrag gebaseerd. Te weinig berekende lessen worden later bijbetaald. Te veel berekende lessen worden doorgeschoven en alsnog gegeven.

 

4.2.1 (Half)jaarlijkse betaling

Als u per (half-) jaar vooruit betaalt, krijgt u per betaalperiode een factuur per email toegestuurd.

 

4.2.2 Maandelijkse betaling

Indien u per maand betaalt, kunt u enkel betalen via elektronisch overboeking. Bij maandelijkse betaling, betaalt u het lesgeld achteraf. Dat wil zeggen dat het lesgeld over de lopende maand, afgedragen wordt in de eerste week van de daaropvolgende maand.

Graag verzoeken wij u het lesbedrag maandelijks voor de 7e van de nieuwe maand zelf over te maken naar IBAN NL48 ABNA 0485 3361 89 t.n.v. Music All Around, bij voorkeur via automatische overboeking.

 

4.3.1 Music All Around zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen: 

    1. Sturen van een herinnering. 

    2. Sturen van een tweede herinnering.

    3. Inschakelen incassobureau.

 

4.3.2 Als je na 2 of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Ook kunnen wij vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

 

4.4 Indien u zich voor de Summer Bootcamps met vroegboek-korting aanmeldt, wordt de korting alleen toegepast indien het verschuldigde deelnamebedrag voor het einde van de aangegeven vroegboek-periode op de rekening van Music All Around is gestort. Betaalt u na het aflopen van de vroegboek-periode? Dan blijft uw aanmelding staan, maar komt de vroegboek-korting te vervallen. U bent Music All Around dan het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

 

5. Kortingen

5.1 Ledenkorting: een groepsleerling van Music All Around krijgt 10% korting op het lesgeld voor de privélessen als deze op factuurbasis worden afgesproken.

 

5.2 Gezinskorting: indien er meerdere deelnemers uit één gezin les volgen bij Music All Around bieden wij een gezinskorting:

    1. Bij de 2e deelnemer uit één gezin ontvangt u 10% korting op het lesgeld voor degene met het laagste maandbedrag.

    2. Bij de 3e en volgende deelnemer uit één gezin ontvangt u 20% korting op het lesgeld voor degene met het laagste maandbedrag.

 

6. Aanbiedingen en promotionele acties

6.1 Aanbiedingen en promotionele acties (zoals prijsvragen, wedstrijden, etc.) die wij aanbieden hebben een tijdelijk karakter. Na de sluitingsdatum (die wij steeds expliciet vermelden) kun je geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.

 

6.2 Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor leden, voor niet-leden of voor beide groepen.

 

6.3 Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale Actievoorwaarden gelden.

 

7. Algemeen

7.1 Music All Around behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

7.3 Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.

 

7.4 Music All Around is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Music All Around is tevens niet aansprakelijk 

voor schade, aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.

 

7.5  In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven. Hierbij hanteren wij de vakantieperiodes en vrije dagen zoals voorgeschreven door het Ministerie van Onderwijs.

 

7.6 Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met Music All Around, Knelisroos 12, 5422DN, Gemert. Tel. 06-38 29 26 98 of via info@musicallaround.nl

8. Auteurs- en aanverwante rechten

8.1.1 De cursist verleent hierbij toestemming aan Music All Around het portret van de aangeslotene en zijn/haar naam te gebruiken ten behoeve van de promotie van de school en/of daarvan afgeleide producten, Deze toestemming omvat onder andere en uitdrukkelijk het recht van Music All Around om de tijdens de Summer Bootcamp Musical/Band, reguliere lessen en producties gemaakte foto's te (doen) publiceren op de website, in promotionele materialen, in boekvorm en/of anderszins.

 

8.1.2 Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (Music All Around, Knelisroos 12, 5422DN, Gemert. o.v.v. de cursus waar u of uw kind aan deelneemt) gaat Music All Around ervan uit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat.

 

8.2 Je mag de inhoud van onze periodieke en eenmalige uitgaven, de inhoud van onze website, of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder onze toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.

 

9. Wijziging van deze voorwaarden

9.1 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

 

9.2 Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

 

10. Privacyverklaring

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

bottom of page