top of page

1 juni 2024

 

Deze algemene voorwaarden van Music All Around hebben, tenzij anders aangegeven, betrekking op alle diensten die wij aanbieden aan particulieren.

1. Inschrijving

 

1.1. Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

1.2. De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.

 

1.3. Indien de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.

 

1.4. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.

 

1.5. Wij sturen je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding als leerling/deelnemer een schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan.

 

1.6. Voor elke vervolgcursus of volgend cursusjaar dient steeds opnieuw te worden ingeschreven. Hierover ontvangen de bestaande cursisten tijdig bericht.

 

 

2. Betaling

 

2.1. Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld, ook wanneer u in termijnen betaald.

 

2.2.1. Voor de groepslessen heeft u mogelijkheid tot betalen in drie verschillende termijnen:

  • Maandelijks

  • Halfjaarlijks

  • Jaarlijks

 

2.2.2. Maandelijkse betaling: Indien u per maand betaalt, kunt u enkel betalen via elektronisch overboeking. Bij maandelijkse betaling, betaalt u het lesgeld achteraf. Dat wil zeggen dat het lesgeld over de lopende maand, afgedragen wordt in de eerste week van de daaropvolgende maand.

Graag verzoeken wij u het lesbedrag maandelijks voor de 7e van de nieuwe maand zelf over te maken naar IBAN NL48 ABNA 0485 3361 89 t.n.v. Music All Around, bij voorkeur via automatische overboeking.

 

2.2.3. (Half)jaarlijkse betaling: Als u per (half-) jaar vooruit betaalt, krijgt u per betaalperiode een factuur per email toegestuurd.

 

2.3. Jaarcursussen: De lesgeldplichtige ontvangt na aanvang van de cursus een factuur. Er zijn bij alle jaarcursussen twee betalingsmogelijkheden: 

    1. U kunt het gehele bedrag in één keer betalen.

    2. U kunt het bedrag in vijf gelijke termijnen betalen.

 

2.4. Kortlopende cursussen: De lesgeldplichtige ontvangt na aanvang van de cursus een factuur. Alle kortlopende cursussen dienen in één keer betaald te worden. Er is geen mogelijkheid tot betalen in termijnen.

 

2.5. Privélessen

De privélessen worden met de betreffende docent voor twee maanden vooruit op afspraak ingepland. U ontvangt hier een factuur van. Voor het einde van de lopende periode worden de afspraken gemaakt voor de nieuwe periode.

 

 

3. Tarieven

 

3.1. Vanwege landelijke wetgeving is Music All Around verplicht op de lessen aan cursisten van 21 jaar en ouder BTW te heffen. De leeftijd bij aanvang van de lessen is hierbij bepalend voor de berekening van het lesgeldtarief.

 

3.2. Alle tarieven worden jaarlijks met ingang van het nieuwe lesseizoen geïndexeerd. 

 

 

4. Opzeggen

 

4.1. Het lidmaatschap duurt voort tot je opzegt, m.u.v. de jaarcursussen (zie punt 4.4.2.).

 

4.2. Annuleren van uw abonnement/deelname kan zowel schriftelijk als digitaal. Mocht u digitaal willen annuleren, gebruikt u dan het e-mailadres info@musicallaround.nl. Uw annulering geldt pas wanneer deze schriftelijk of digitaal is bevestigd door Music All Around.

 

4.3. Na opzegging van het abonnement sturen wij je hiervan een bevestiging. Als je deze bevestiging niet binnen 2 weken ontvangt, moet je contact met ons opnemen.

 

4.4.1 Groepslessen: Annuleren van een groepsles kan maandelijks. Wanneer u opzegt, wordt het abonnement niet verlengd en stopt het abonnement één volle maand later.

 

4.4.2 (Jaar)cursussen: Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledig bedrag van de cursus. Zulks is ook het geval wanneer nog niet alle betalingstermijnen zijn voldaan.

 

4.4.3. Privélessen: Voor alle privélessen geldt een opzegtermijn van de reeds ingeplande lessen. Er kan dus nooit restitutie van lesgeld plaatsvinden.

 

4.4.4. Productie: Indien een leerling aan een productie deelneemt, geldt er vanaf twee maanden vóór de eerste voorstelling een opzegtermijn tot en met de laatste voorstelling.

 

4.4.5. Summer Bootcamp Musical: Deelname aan één of meerdere van de Summer Bootcamp Musical-weken kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende Bootcamp kosteloos geannuleerd worden (zie 5.5.)

 

 

5. Restitutie

 

5.1. Voor reguliere groepslessen en jaarcursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd indien meer dan 30% van de lessen uitvalt (zonder vervangende lessen).

 

5.2. Verhindering van de deelnemer geeft géén recht op restitutie.

 

5.3. Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen, worden in principe niet ingehaald.

 

5.4. Bij tussentijdse opzegging van een (half)jaarbetaling vervalt de vooruitbetaal-korting en ontvangt u het resterende bedrag terug.

 

5.5. Summer Bootcamp Musical: Deelname aan één of meerdere van de Summer Bootcamp Musical kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende Bootcamp kosteloos geannuleerd worden.

Wordt de deelname korter dan 2 weken voor aanvang geannuleerd, dan heeft u recht op 50% restitutie van de deelnamekosten.

 

6. Ziek/afmelden

 

6.1. Voor de groepslessen en jaarcursussen wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van zijn of haar les zich telefonisch, per mail of via WhatsApp af te melden.

 

6.2. Voor de privélessen geldt dat wanneer een deelnemer een les uiterlijk 24 uur van te voren annuleert bij de docent, deze les kan worden verzet of worden doorgeschoven naar de volgende maand. Echter, lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, vervallen.

 

6.3. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.

 

 

7. Betalingsachterstand

 

7.1. Bij betalingsachterstand behoudt Music All Around zich het recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald.

Alle kosten die voortvloeien uit niet tijdige betaling, zowel de buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke kosten, welke tenminste 10% van het verschuldigde bedrag belopen, komen ten laste van de lesgeldplichtige.

 

 

8. Kortingen

 

8.1. Ledenkorting: een leerling van Music All Around krijgt 10% korting op het lesgeld voor de privélessen.

 

8.2. Gezinskorting: indien er meerdere deelnemers uit één gezin les volgen bij Music All Around bieden wij een gezinskorting:

    1. Bij de 2e deelnemer uit één gezin ontvangt u 5% korting op het lesgeld voor degene met het laagste maandbedrag.

    2. Bij de 3e en volgende deelnemer uit één gezin ontvangt u 10% korting op het lesgeld voor degene met het laagste maandbedrag.

 

8.3. Combinatie-korting: een deelnemer die één of meer van de jaarcursussen volgt, ontvangt 50% korting over het lestarief van groepslessen.

 

8.4. Masterclass-korting: een deelnemer die één of meer van de jaarcursussen volgt, ontvangt 10% korting op een tweede of volgende (jaar)cursus. 

 

 

9. Aanbiedingen en promotionele acties

 

9.1. Aanbiedingen en promotionele acties (zoals prijsvragen, wedstrijden, etc.) die wij aanbieden hebben een tijdelijk karakter. Na de sluitingsdatum (die wij steeds expliciet vermelden) kun je geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.

 

9.2. Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor leden, voor niet-leden of voor beide groepen.

 

9.3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale Actievoorwaarden gelden.

 

 

10. Algemeen

 

10.1. Music All Around behoudt zich het recht voor een cursus of les te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

 

10.2. Music All Around is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Music All Around is tevens niet aansprakelijk 

voor schade, aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.

 

10.3. In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven. Hierbij hanteren wij de vakantieperiodes en vrije dagen zoals voorgeschreven door het Ministerie van Onderwijs.

 

10.4. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met Music All Around, Burgemeester Wijnenstraat 71, 5721AH Asten. Tel. 06-38 29 26 98 of via info@musicallaround.nl

 

 

11. Auteurs- en aanverwante rechten

 

11.1.1. De cursist verleent hierbij toestemming aan Music All Around het portret van de aangeslotene en zijn/haar naam te gebruiken ten behoeve van de promotie van de school en/of daarvan afgeleide producten, Deze toestemming omvat onder andere en uitdrukkelijk het recht van Music All Around om de tijdens de Summer Bootcamp Musical, lessen, cursussen en producties gemaakte foto's te (doen) publiceren op de website, in promotionele materialen, in boekvorm en/of anderszins.

 

11.1.2. Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (Music All Around, Burgemeester Wijnenstraat 71, 5721AH Asten, o.v.v. de cursus waar u of uw kind aan deelneemt) gaat Music All Around ervan uit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat.

 

11.2. Je mag de inhoud van onze periodieke en eenmalige uitgaven, de inhoud van onze website, of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder onze toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.

 

 

12. Wijziging van deze voorwaarden

 

12.1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

 

12.2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

 

 

13. Privacyverklaring

 

13.1. De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

bottom of page